Zarząd Instytutu w Paragrafach

Kompetencje i zasady funkcjonowania Zarządu Instytutu Pastoralnego określają paragrafy 8 – 10 Regulaminu Instytutu Pastoralnego.

 

§ 8.

1. W skład Zarządu Instytutu wychodzą:
     a) Dyrektor Instytutu, którego powołuje i odwołuje Konsystorz,
     b) Dyrektor Generalny Diakonii,
     c) Ogólnopolski Duszpasterz Misyjno-Ewangelizacyjny,
     d) Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży,
     e) Opiekun duchowy ChAT,
     f) wybrany przedstawiciel Synodalnej Komisji ds. Teologii i Konfesji,
     g) wybrany przedstawiciel Synodalnej Komisji ds. Pastoralnych,
     h) wybrany przedstawiciel metodyków nauczania lekcji religii,
     i) wybrany przedstawiciel Stowarzyszenia Księży i Katechetów.
2. Kadencja Dyrektora Instytutu oraz wybranych członków Zarządu trwa 5 lat.
3. Dyrektor Instytutu jest Przewodniczącym Zarządu
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym również inne osoby zaproszone przez Dyrektora.

 

§ 9.

1. Do kompetencji Zarządu należy:
     a) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Instytutu,
     b) opracowywanie programów ustawicznego kształcenia,
     c) opracowywanie planów finansowych,
     d) nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami kościelnymi i pozakościelnymi,
     e) pozyskiwanie funduszy na rzecz działalności Instytutu,
2. Kolejne posiedzenia Zarządu zwołuje Dyrektor.
3. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na w roku.
4. Zarząd podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych.

 

§ 10

1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
     a) realizacja uchwał Rady Instytutu,
     b) organizowanie, zlecanie i nadzorowanie zajęć dydaktycznych, prowadzonych w ramach zatwierdzonych programów kształcenia, a także odpowiadanie za ich jakość.
     c) dysponowanie środkami finansowymi i materialnymi Instytutu w ramach zatwierdzonych rocznych planów finansowych.
    d) składanie corocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Instytutu.